Kênh cập nhập tin tức tổng hợp liên tục 24h nhanh nhất

[Tip] Cách để Trích dẫn tài liệu theo định dạng APA

0

Một trích dẫn trực tiếp giúp sao chép các từ gốc từ một tác phẩm khác. APA (viết tắt của Hiệp hội tâm lý Mỹ – Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ) cung cấp các định dạng cụ thể cho trích dẫn trong tài liệu và trang tham khảo. Loại định dạng này làm tăng khả năng đọc cho người xem cũng như đảm bảo tính nhất quán trong bản trình bày. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách trích dẫn tài liệu ở định dạng APA.

Cách trích dẫn tài liệu ở định dạng APA

1. Bối cảnh của trích dẫn APA: Danh sách tài liệu tham khảo

Danh sách tài liệu tham khảo là một danh sách đầy đủ các tài liệu tham khảo được sử dụng trong một văn bản bao gồm tên tác giả, năm xuất bản, tiêu đề và nhiều hơn nữa. Một danh sách tham khảo APA phải:

– Đặt trên một trang mới ở cuối tài liệu.

– Vị trí trung tâm của trang.

– Sắp xếp theo thứ tự abc theo họ của tác giả (hoặc tiêu đề nếu tác giả không được biết).

Nếu có nhiều tác phẩm của cùng một tác giả, thì các tác phẩm này được sắp xếp theo năm, nếu các tác phẩm trong cùng một năm, chúng được sắp xếp theo thứ tự abc theo tiêu đề và được phân bổ bằng một chữ cái (a, b, c, …) sau năm.

– Chứa các tài liệu tham khảo đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo trong văn bản được sử dụng.

2. Khái niệm cơ bản về trích dẫn APA: Trích dẫn trong tài liệu

Tài liệu tham khảo trong văn bản phải được đưa vào sau khi sử dụng đoạn trích hoặc giải thích lấy từ một tác phẩm khác.

Nếu bạn đang phiên dịch từ một tác phẩm khác nhưng KHÔNG sử dụng các trích đoạn trực tiếp hoặc tài liệu tham khảo cho toàn bộ cuốn sách, bài viết hoặc tác phẩm khác, bạn chỉ phải tham khảo tác giả và năm xuất bản mà không có số trang.

Mặt khác, nếu bạn sử dụng đoạn trích trực tiếp từ tác phẩm khác, bạn nên bao gồm số trang ở cuối dấu ngoặc kép. Sử dụng dấu gạch ngang để thể hiện phạm vi trang.

Ví dụ:

– Theo Jones (1998), phong cách APA là một định dạng trích dẫn khó khăn cho những người học lần đầu.
– “Loại APA là một định dạng khó cho người học lần đầu” (Jones, 1998, tr.199).

Bất kể chúng được tham chiếu như thế nào, tất cả các nguồn được trích dẫn trong văn bản phải xuất hiện trong danh sách tham chiếu ở cuối tài liệu.

Hai tác giả

Nhập họ của cả hai tác giả, cách nhau bởi “và” hoặc “&” ở giữa. Ví dụ:

– Mitchell và Smith (2017) cho biết …
– … (Mitchell & Smith, 2017).

Ba, bốn hoặc năm tác giả

Đối với trích dẫn đầu tiên, tất cả các tên nên được liệt kê:

– Mitchell, Smith và Thomson (2017) cho biết …
– … (Mitchell, Smith, & Thomson, 2017).

Các trích dẫn sau đây có thể được rút ngắn, chỉ đơn giản bằng cách viết tên đầu tiên, theo sau là “và những người khác”:

– Mitchell và những người khác (2017) cho biết …
– … (Mitchell và những người khác, 2017).

Sáu tác giả trở lên

Chỉ nhập họ của tác giả đầu tiên, theo sau là “và những người khác” (xem ví dụ ở trên).

Không có tác giả

Nếu tác giả không rõ, nên sử dụng tiêu đề của tài liệu tham khảo.

Nếu đây là tiêu đề của một cuốn sách, tờ báo, xuất bản hoặc báo cáo, nó nên được in nghiêng. Ví dụ:

(Cách trích dẫn tài liệu, 2017).

Nếu đây là tiêu đề của một bài viết, một chương trong một cuốn sách hoặc một trang web, nó phải ở trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:
(“Trích dẫn APA”, 2017).

Trích dẫn tác giả với nhiều tác phẩm cùng năm

Các tác phẩm nên được trích dẫn bằng các chữ cái a, b, c, … sau năm. Những chữ cái này được gán trong một danh sách tham chiếu – được sắp xếp theo thứ tự abc bởi họ của tác giả đầu tiên. Ví dụ:

– Đoạn trích trong tài liệu:

… trong tác phẩm của mình về nghệ thuật trên đá (Bednarik, 2001, 2003a). Anh ta cũng có hứng thú với thủy phi cơ trong thời kỳ Pleistocene (Bednarik, 2003c) và các bức tượng nhỏ của Châu Phi (Bednarik, 2003b).

– Danh sách tham khảo:

Bednarik, R. G. (2001). Khoa học nghệ thuật trên đá: Nghiên cứu khoa học về palaeoart. Turnhout, Bỉ: Nhà xuất bản Brepols.
Bednarik, R. G. (2003a). Mối quan tâm trong khoa học nghệ thuật đá. Bản tin Aura, 1-4.
Bednarik, R. G. (2003b). Một bức tượng từ Acheulian châu Phi. Nhân chủng học hiện nay, 405-413.
Bednarik, R. G. (2003c). Đi biển ở Pleistocene. Tạp chí khảo cổ Cambridge, 41-66.

Trích dẫn nhiều tác phẩm trong một cặp ngoặc đơn

Nếu các tác phẩm này là của cùng một tác giả, chúng được liệt kê một lần, sau đó là năm theo thứ tự thời gian. Ví dụ:

– Mitchell (2007, 2013, 2017) …
– … (Mitchell, 2007, 2013, 2017).

Nếu các tác phẩm này thuộc về nhiều tác giả, các tài liệu tham khảo sẽ được sắp xếp theo thứ tự abc theo họ của tác giả đầu tiên và được phân tách bằng dấu chấm phẩy, chẳng hạn như sau:

(Mitchell & Smith, 2017; Thomson, Coyne, & Davis, 2015).

Trích dẫn một nhóm hoặc tổ chức

Đối với trích dẫn đầu tiên, phải sử dụng tên đầy đủ của nhóm, các lần truy cập tiếp theo có thể được rút ngắn. Ví dụ:
– Trích dẫn đầu tiên: (Hiệp hội trích dẫn quốc tế, 2015)
– Các trích dẫn sau: (Hiệp hội trích dẫn, 2015)

3. Cách trích dẫn các loại nguồn khác nhau

Trích dẫn trong văn bản không thay đổi tùy thuộc vào loại nguồn, trừ khi tác giả không rõ. Trong khi đó, danh sách tham chiếu trích dẫn rất khác nhau tùy thuộc vào nguồn.

Cách trích dẫn một cuốn sách (tiêu đề, không phải chương)

Cách trích dẫn một cuốn sách (tiêu đề, không phải chương)

Tài liệu tham khảo sách là loại tài liệu tham khảo cơ bản nhất; Nó phù hợp với mẫu ở trên, ngoại trừ phần URL. Do đó, định dạng cơ bản của một tham chiếu như sau:

Tên tác giả, Viết tắt. (Năm xuất bản). Tiêu đề (in lại). Vị trí nhà xuất bản: Tên của nhà xuất bản.

* Lưu ý cách viết tiêu đề:

– In nghiêng.

– Chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên, chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên sau “:” hoặc “-” và chữ cái đầu tiên của một danh từ thích hợp phải được viết hoa.

Ví dụ về một tài liệu tham khảo:

– Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). Hướng dẫn trích dẫn. Luân Đôn, Anh: Nhà xuất bản của tôi
– Jones, A.F & Wang, L. (2011). Sinh vật ngoạn mục: Rừng nhiệt đới Amazon (Phiên bản thứ hai). San Jose, Costa Rica: Nhà xuất bản của tôi

Làm thế nào để trích dẫn một cuốn sách biên soạn

Định dạng tham chiếu này rất giống với định dạng sách ở trên, ngoài một yếu tố bổ sung, Ed (s). Định dạng cơ bản như sau:

Tên tác giả, Viết tắt. (Ed)). (Năm). Tiêu đề (in lại). Vị trí nhà xuất bản: Tên của nhà xuất bản.

Phía trong Ed (s) biên tập đánh dấu. Sử dụng Ed nếu bạn có, Eds nếu bạn có nhiều.

Ví dụ:

Williams, S.T. (Ed.). (2015). Tham khảo: Hướng dẫn quy tắc trích dẫn (Tái bản lần thứ 3). New York, NY: Nhà xuất bản của tôi

Làm thế nào để trích dẫn một chương trong một cuốn sách chỉnh sửa

Một cuốn sách được biên soạn là một tập hợp các chương được viết bởi các tác giả khác nhau. Để đề cập đến một chương duy nhất, định dạng khác là cần thiết. Cấu trúc cơ bản như sau:

Tên cuối cùng của tác giả chương, Viết tắt. (Năm). Tiêu đề chương. Trong + Tên viết tắt của trình chỉnh sửa Trong + Tên viết tắt của tác giả, Họ của tác giả (Ed.). Tiêu đề sách (in lại, phạm vi trang của chương). Vị trí nhà xuất bản: Tên của nhà xuất bản.

Phía trong:

Tiêu đề chương không in nghiêng mà viết hoa theo luật tương tự như tiêu đề của cuốn sách.

Tên viết tắt của biên tập viên viết sau chúng

Ví dụ: (trong ví dụ này, B.N. Troy là tác giả của chương và S.T. Williams là biên tập viên)

Thành Troia, B.N. (2015). Quy tắc trích dẫn APA. Trong S.T, Williams (Ed.). Hướng dẫn quy tắc trích dẫn (ấn bản thứ hai, tr.50-95). New York, NY: Nhà xuất bản.

Làm thế nào để trích dẫn ebook

Sách điện tử tham khảo giống như sách, ngoại trừ việc nhà xuất bản được thay thế bằng URL. Cấu trúc cơ bản như sau:

Họ của tác giả, Tên viết tắt (Ed (s). *). (Năm). Tiêu đề (in lại *). Lấy từ URL

(* không bắt buộc)

Ví dụ về tài liệu tham khảo Sách điện tử:

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). Hướng dẫn trích dẫn. Lấy từ https://www.mendeley.com/reference-manloyment/reference-manager

Làm thế nào để trích dẫn một chương sách điện tử

Như với các chương sách, chỉ thay thế nhà xuất bản bằng URL. Cấu trúc như sau:

Họ tên tác giả, tên viết tắt. (Năm). Tiêu đề chương. Trong + Tên viết tắt của tác giả, Họ của tác giả (Ed.). Tiêu đề (in lại, phạm vi trang của chương). Lấy từ URL

Ví dụ:

Thành Troia, B.N. (2015). Quy tắc trích dẫn APA. Trong S.T, Williams (Ed.). Hướng dẫn quy tắc trích dẫn(ấn bản thứ hai, trang 50-95). Lấy ra từ
https://www.mendeley.com/reference-manloyment/reference-manager

Làm thế nào để trích dẫn một bài báo tạp chí in hoặc trực tuyến

Trích dẫn các bài báo trên tạp chí khác với trích đoạn sách ở chỗ chúng không bao gồm vị trí nhà xuất bản và nhà xuất bản. Đối với các bài đăng trên tạp chí, chúng được thay thế bằng tiêu đề tạp chí, khối lượng, số phát hành và số trang. Cấu trúc cơ bản là:

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm). Tiêu đề của bài viết. Tên tạp chí, Tập (Số phát hành hoặc số phát hành), số trang. DOI hoặc Lấy từ URL

Phía trong:

Tiêu đề của bài viết không in nghiêng, chỉ in nghiêng tên tạp chíTập.

– Viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả các từ trong một tiêu đề tạp chí.

– Chỉ cần thêm DOI hoặc Lấy từ URL nếu bài viết trực tuyến.

Ví dụ:

– Mitchell, J.A. (2017). Trích dẫn: Tại sao nó rất quan trọng. Tạp chí Mendeley, 67(2), 81-95
– Mitchell, J.A. (2017). Trích dẫn: Tại sao nó rất quan trọng. Tạp chí Mendeley, 67(2), 81-95. Lấy từ https://www.mendeley.com/reference-manloyment/reference-manager

Làm thế nào để trích dẫn một bài viết trong in ấn hoặc trực tuyến

Làm thế nào để trích dẫn một bài viết trong in ấn hoặc trực tuyến

Cấu trúc cơ bản:

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm). Tiêu đề của bài viết. Tiêu đề báo, cột / phần, số trang. DOI hoặc Lấy từ URL

Phía trong:

– Quy tắc viết tiêu đề bài viết và tiêu đề báo cũng giống như đối với tạp chí.

– Chỉ thêm DOI hoặc Lấy từ URL nếu bài viết đang trực tuyến.

Ví dụ:

Mitchell, J.A. (2017). Thay đổi định dạng trích dẫn làm rung chuyển thế giới nghiên cứu. Điện báo Mendeley, Tin tức nghiên cứu, tr.9. Lấy từ https://www.mendeley.com/reference-manloyment/reference-manager

Cách trích dẫn tài liệu không in

Hình ảnh

Cấu trúc cơ bản:

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm). Tiêu đề ảnh[[[[Loại hình ảnh]. Lấy từ URL

Đặc biệt, loại ảnh có thể là ảnh, tranh, ảnh họa thông tin, …

Ví dụ:

Millais, J.E. (1851-1852). Ophelia [tranh]. Lấy ra từ
https://www.mendeley.com/reference-manloyment/reference-manager

Bộ phim

Cấu trúc cơ bản:

Họ của Nhà sản xuất, Tên ngắn của Nhà sản xuất (Nhà sản xuất) và Họ của Giám đốc, Tên ngắn của Giám đốc (Giám đốc). (Năm). Tên phim [Phim]. Nước xuất xứ: Tên studio

Ví dụ:

Hitchcock, A. (Nhà sản xuất), & Hitchcock, A. (Giám đốc). (1954). Cửa sổ phía sau [Phim]. Hoa Kỳ: Hình ảnh Paramount

chương trình truyền hình

Cấu trúc cơ bản:

Họ của tác giả kịch bản, Tên viết tắt của tác giả kịch bản (Script), & Họ của đạo diễn, tên viết tắt của đạo diễn (Đạo diễn). (Năm phát hành) Tiêu đề tập [Tập chương trình truyền hình]. Trong + Họ của giám đốc sản xuất, Tên viết tắt của giám đốc sản xuất (giám đốc sản xuất), Tên chương trình truyền hình. Nơi sản xuất: Tên của hãng phim hoặc công ty truyền hình.

Ví dụ:

Catlin, M. và Walley-Beckett, Moire (Kịch bản phim), & Johnson, R (Đạo diễn). (2010). Bay [Tập chương trình truyền hình]. Trong Schnauz, T. (Giám đốc sản xuất). Phá vỡ xấu. Thành phố Culver, CA: Sony Pictures TV

Bài hát

Cấu trúc cơ bản:

Họ của tác giả, tên viết tắt của tác giả (Năm bản quyền). Tên bài hát [Ghi âm bởi + Tên ca sĩ]. Trong + Tựa đề album [[[[phương tiện ghi âm]. Nơi ghi âm: Công ty thu âm. (Ngày ghi âm)

Cụ thể, phương tiện ghi có thể là CD, MP3, album trực quan, …

Ví dụ:

Beyonce, Diplo, MNEK, Koenig, E., Haynie, E., Tillman, J. và Rhoden, S.M. (2016). Giữ [Ghi âm bởi Beyonce]. Trong Nước chanh [visual album]. New York, NY: Hồ sơ Parkwood. (Ngày 16 tháng 8)

Trang web

Cấu trúc cơ bản:

Họ của tác giả, tên viết tắt của tác giả (Ngày). Tiêu đề. Lấy từ URL

Ví dụ:

Mitchell, J.A. (2017, ngày 21 tháng 5). Làm thế nào và khi nào để tham khảo. Lấy từ https://www.howandweaveroreference.com

Thông qua bài viết trên, tôi đã giới thiệu cho bạn cách trích dẫn tài liệu ở định dạng APA với hầu hết các trường hợp để bạn tham khảo. Đúng là đây là một định dạng trích dẫn không dễ dàng đối với người mới, nhưng bạn sẽ cần phải trở nên thành thạo hơn khi chỉ sử dụng nó nhiều lần. Hy vọng những thông tin vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn!

Leave a comment